Pravidla a podmínky

Pravidla internetového obchodu www.naturallineshop.com

Obecná ustanovení

Tato pravidla nákupu a prodeje zboží (dále jen „pravidla“), po schválení kupujícím (nákup zboží kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“), jsou právním dokumentem závazným pro kupujícího a prodávajícího, podmínky nákupu a platby, postup dodání a vrácení zboží, odpovědnost stran a další ustanovení týkající se nákupu zboží – prodej v e-shopu www.naturallineshop.com.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit, doplnit nebo doplnit Pravidla s ohledem na požadavky stanovené právními předpisy.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace týkající se osobních údajů, které jsou registrovány v internetovém obchodě www.naturallineshop.com, jsou považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny.

Práva prodávajícího

Pokud se kupující pokusí poškodit stabilitu, bezpečnost nebo porušení svých povinností v internetovém obchodě, má prodávající právo okamžitě a bez předchozího upozornění omezit nebo pozastavit svůj přístup do online nákupního centra nebo ve výjimečných případech zrušit registraci kupujícího .

Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje respektovat právo Kupujícího na soukromí a osobní údaje, které mu náleží, uvedené v registračním formuláři online nákupního centra, s výjimkou případů uvedených v právních předpisech Litevské republiky a „Pravidlech ochrany osobních údajů“.

Prodávající se zavazuje doručit zboží objednané kupujícím na jím určenou adresu.

Prodávající, který nemůže z důvodu důležitých okolností doručit objednané zboží kupujícímu, se zavazuje nabídnout podobný nebo co možná podobný produkt. Pokud kupující odmítne přijmout analogický nebo podobný produkt, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu zaplacené peníze, pokud byla provedena záloha.

Komoditní ceny, platební postup

Cena zboží v e-shopu a vytvořená objednávka jsou uvedeny v eurech s DPH.

Kupující platí za zboží jedním z následujících způsobů:

Platební karta, výplata.

Dodávka zboží

Při objednávce zboží se kupující zavazuje uvést místo dodání zboží a kontaktní telefonní číslo.

Kupující se zavazuje zboží převzít sám. V případě, že zboží nemůže přijmout sám a zboží bylo dodáno na uvedenou adresu a na základě dalších údajů poskytnutých kupujícím, nemá kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky týkající se dodání zboží nesprávnému subjektu .

Zboží dodá prodávající nebo jeho zplnomocněný zástupce.

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu za podmínek uvedených v popisu zboží. Tyto podmínky se nevztahují na případy, kdy prodávající nemá na skladě požadované zboží a kupující je informován o nedostatku objednaného zboží. Kupující zároveň souhlasí s tím, že ve výjimečných případech může být dodání zboží zpožděno z důvodu nepředvídaných okolností, které jsou mimo kontrolu prodávajícího. V tomto případě se prodávající zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího a koordinovat dodávku zboží.

Ve všech případech je prodávající zproštěn odpovědnosti za porušení dodacích podmínek zboží, pokud zboží není dodáno kupujícímu nebo není dodáno včas kvůli zavinění kupujícího nebo kvůli okolnostem, které kupující nemůže ovlivnit. .

Při dodání zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky společně s prodávajícím nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Pokud kupující podepíše fakturu (konosament) nebo jiný doklad o převzetí zásilky, má se za to, že zásilka byla dodána ve správném stavu. Pokud si kupující všimne, že je poškozený obal dodané zásilky (zmačkaný, mokrý nebo jinak poškozený externě), musí jej označit na faktuře (konosamentu) nebo jiném dokladu o přijetí zásilky a v přítomnosti zásilky Prodávající nebo jeho zástupce vyhotoví zprávu o porušení zásilky ve volném tvaru. Pokud kupující tyto kroky neučiní, prodávající je zproštěn odpovědnosti za škodu na zboží, pokud byla škoda způsobena poškozením obalu, které kupující v souladu s výše uvedeným postupem neoznačil.

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, je povinen uhradit veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu v souvislosti s přepravními náklady. Částka těchto nákladů prodávajícího se odečte z vratných peněz zaplacených kupujícímu za produkt (y). Pokud započtení nepokryje celou pohledávku prodávajícího, tj. Náklady na vrácení zboží vzniklé prodávajícímu převyšují hodnotu vráceného zboží (prodávajících), zavazuje se kupující do 15 dnů zaplatit prodávajícímu zbývající částku. dny.

Dodací cena zboží závisí na hmotnosti zboží a připočítává se k celkové hodnotě nákupního košíku.

Vrácení zboží

Pokud je platba provedena pomocí platební karty a produkt je vrácen z důvodu porušení nebo nedodržení a dosud nebyl dodán – 100% hodnoty produktu je vráceno kupujícímu. Pokud je zboží opuštěno kvůli změněným okolnostem, je vráceno 90% hodnoty zboží. Maximální cena za zrušenou objednávku je 5 eur.

Vrácené zboží musí být kompletně dokončeno. Kupující odpovídá za kompletní montáž a balení zboží. Pokud není produkt kompletně smontován a řádně zabalen, prodávající nebo jeho zástupce nepřijme produkt k vrácení.

Produkt musí být vrácen v obalu, ve kterém byl dodán. Balení musí být nepoškozené, čisté a řádně připravené.

Zboží vrátí kupující na své náklady, s výjimkou případů, kdy je zboží vráceno z důvodu kvality zboží.

Při vrácení vadného produktu se prodávající zavazuje vyzvednout vadný produkt a nahradit jej obdobným produktem. V případě, že prodávající nemá podobný produkt, vrátí prodávající kupujícímu zaplacené peníze za produkt.

Záruka kvality produktu a datum vypršení platnosti

Charakteristiky každého produktu prodávaného v eshopu www.naturalline.lt jsou obecně uvedeny v popisu přiloženém ke každému produktu.

Prodávající neodpovídá za to, že zboží v online nákupním centru nemusí odpovídat barvou, tvarem nebo jinými parametry skutečné velikosti, tvaru a barvě zboží vzhledem k vlastnostem displeje používaného kupujícím.

Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží po určitou dobu, jejíž konkrétní podmínky a další podmínky jsou uvedeny v popisech tohoto zboží.

V případech, kdy právní předpisy stanoví určitou dobu použitelnosti pro konkrétní zboží, se prodávající zavazuje prodat takové zboží kupujícímu takovým způsobem, aby měl reálnou příležitost k použití tohoto zboží před uplynutím doby použitelnosti.

Odpovědnost

Kupující plně odpovídá za správnost údajů uvedených v registračním formuláři. Pokud kupující v registračním formuláři neposkytne přesné údaje, prodávající nenese odpovědnost za následky.

Kupující odpovídá za převod svých přihlašovacích údajů třetím stranám. Pokud jsou služby poskytované www.naturallineshop.com využívány třetí stranou, která se přihlásila do online nákupního centra pomocí přihlašovacích údajů kupujícího, považuje prodávající tuto osobu za kupujícího.

Prodávající je zproštěn jakékoli odpovědnosti v případech, kdy ke ztrátě dojde v důsledku skutečnosti, že kupující, bez ohledu na doporučení prodávajícího a jeho povinnosti, tato pravidla nečetl, přestože mu tato příležitost byla poskytnuta.

Pokud internetový obchod prodávajícího obsahuje odkazy na webové stránky jiných společností, institucí, organizací nebo osob, prodávající neodpovídá za informace nebo činnosti tam vykonávané, neudržuje, nekontroluje ani nezastupuje tyto společnosti a osoby.

V případě poškození vinník nahradí druhé straně přímou škodu.

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla byla vypracována v souladu s právními akty Litevské republiky.

Na vztahy vzniklé na základě těchto pravidel se použije právo Litevské republiky.

Jakýkoli spor vyplývající z provádění těchto pravidel bude vyřešen jednáním. Pokud nedojde k dohodě, budou spory urovnány v souladu s právními předpisy Litevské republiky.